DossiersDit is de category omschrijving. Eind 2012 hebben we een onderzoek onder onze leden uitgezet, waaruit blijkt we overtuigd zijn van de meerwaarde van de zelfstandige openbare apotheek. Juist de combinatie van lokaal ondernemerschap en kleinschaligheid leidt tot een optimale mix van zorg en dienstverlening die de patiënt en zijn zorgomgeving ten goede komt.


Onwerkbare situatie doorgeleverde bereidingen

04-06-2015

Per 1 juni 2015 liep de periode af waarin de zorgverzekeraars samen met ZiN een oplossing moesten vinden voor de verschillen in de vergoedingen en procedures met betrekking tot de doorgeleverde bereidingen. Helaas blijkt dat niet te zijn gelukt met als gevolg dat het probleem op het bord van de apotheek wordt gelegd en dat deze er met zijn patiënten zelf maar moet zien uit te komen. Lees meer >>

Overheveling 2015 bekend

20-05-2014

Vorige week heeft de minister van VWS haar standpunt bekend gemaakt inzake de voortgang op het dossier ‘overheveling’. Via deze link vindt u de brief van minister Schippers: kamerbrief-over-overheveling-specialistische-geneesmiddelen-2015. Kwaliteit van overdracht medicatiegegevens NAPCO heeft de afgelopen jaren veel tijd aan besteed aan dit dossier Lees meer >>

Brief aan de woordvoerders politieke partijen

17-04-2014

  Datum: 17 april 2014   Geachte (naam woordvoerder),   Dezer dagen laait de strijd extra op over de aanpassing van art. 13 zvw. Daarmee wil de minister, zoals bekend, het mogelijk maken, dat niet gecontracteerde zorg nauwelijks of helemaal niet meer wordt vergoed. Gelukkig weten Lees meer >>

Pensioenen openbare apothekers

04-02-2014

De pensioenmarkt is onderhevig aan veranderingen. Zo ook de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) en de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA). NAPCO houdt zich bezig met dit dossier vanwege belangrijke ontwikkelingen. De eerste is om de pensioenen van de zelfstandige openbare apothekers geschikt te maken voor Lees meer >>

Optiek KNMP

04-02-2014

NAPCO heeft in 2012 gestreden voor bestuurlijke vernieuwing van de KNMP. Dit heeft geleid tot het kiezen van een nieuwe voorzitter van de KNMP. Begin 2013 is de nieuwe voorzitter Rik van der Meer als nieuwe voorzitter aangesteld. Volgens de NAPCO is dit de meest geschikte kandidaat. Lees meer >>

Uitspraak hoger beroep

24-12-2013

Maandagmiddag 23 december hebben wij via onze advocaat begrepen dat de voorzieningenrechter van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) helaas het schorsingsverzoek heeft afgewezen. Lees meer >>

Onderzoek overheveling geneesmiddelen

19-12-2013

We zijn al geruime tijd actief met het dossier overheveling. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek, in opdracht van VWS, met alle betrokken partijen en onder leiding van Significant. Het onderzoek gaat over de kwaliteit van de overdracht van medicatie gegevens bij de overgehevelde geneesmiddelen. Lees meer >>

Hoger beroep

19-12-2013

Begin november hebben we u bericht over het feit dat de NZa ons bezwaar had afgewezen tegen het opnemen van een aparte farmaceutische zorgprestatie eerste uitgifte van geneesmiddelen per 1 januari 2014. Lees meer >>

Statutenwijziging BPOA

17-12-2013

Zoals u weet heeft NAPCO zich met andere marktpartijen ingezet om te bevorderen dat er een nieuw en op de noodzakelijk veranderingen toegerust bestuur bij BPOA zou komen. Inmiddels is dit bestuur voortvarend van start gegaan en is de noodzakelijke aanpassing van de statuten van BPOA aan de leden voorgelegd. Lees meer >>

Meerwaarde zelfstandige apotheek

08-11-2013

Eind 2012 hebben we een onderzoek onder onze leden uitgezet, waaruit blijkt we overtuigd zijn van de meerwaarde van de zelfstandige openbare apotheek. Juist de combinatie van lokaal ondernemerschap en kleinschaligheid leidt tot een optimale mix van zorg en dienstverlening die de patiënt en Lees meer >>

Uitslag hoorzitting NZa

01-11-2013

We hebben het bericht ontvangen via onze advocaat dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ons bezwaar heeft afgewezen. Het bezwaar was tegen het opnemen van een aparte farmaceutische zorgprestatie eerste uitgifte van geneesmiddelen per 1 januari 2014. Uiteraard zijn we hier zeer teleurgesteld over. We Lees meer >>

Bestuurlijke vernieuwing KNMP

06-09-2013

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de op te richten sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Met het oprichten van de LOA ontstaat een organisatorisch verband waarmee de belangen van de openbare apotheekpraktijk worden behartigd. De LOA krijgt ruimte voor eigen beleidsontwikkeling. Lees meer >>

Nieuw BPOA bestuur gekozen

21-06-2013

In de BPOA vergadering is een nieuw bestuur gekozen dat samengesteld is uit leden van de beroepspensioenvereniging. Het NAPCO bestuur had zich samen met VJA en ASKA achter de kandidatuur van deze kandidaten gesteld. Lees meer >>

Opiniërende vergadering BPOA

29-05-2013

Op 21 juni 2013 wordt er in de ALV van de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) een nieuw bestuur gekozen. Voorafgaan, op 31 mei 2013, is er een opiniërende vergadering van BPOA. Onderwerpen Het gaat om belangrijke zaken die consequenties hebben voor de toekomstige pensioenvoorziening Lees meer >>

Bestuursverkiezing BPOA

23-05-2013

In dit bericht informeren wij u niet alleen over het standpunt vanuit het NAPCO bestuur met betrekking tot de situatie bij de BPOA, maar ook over de voorstellen van het NAPCO bestuur om tot oplossingen te komen.  Standpunt  Wij zijn van mening dat het nieuwe Lees meer >>

Overheveling dure geneesmiddelen voorlopig getemporiseerd

21-05-2013

Minister Schippers heeft vrijdag 17 mei haar standpunt over de overheveling dure geneesmiddelen aan de Tweede Kamer gezonden. Zij laat weten dat wat haar betreft, de overheveling niet van de baan is, maar dat zij wel gaat temporiseren. Per 1 januari 2014 zullen alleen de Lees meer >>

Acties Comité Apothekerspensioen

15-05-2013

Het Comité Apothekerspensioen heeft u gevraagd om een extra BPOA ledenvergadering bijeen te roepen. Wij adviseren om geen machtiging aan dit comité af te geven. Aanleiding Bij de e-mail die het Comité Apothekerspensioen op 14 mei 2013 heeft uitgestuurd, vragen zij u ook om een Lees meer >>

Extra ledenvergadering BPOA

13-05-2013

Door het Comité Apothekerspensioen is aan BPOA gevraagd om op korte termijn een extra vergadering te beleggen. Daarbij zijn namen genoemd van kandidaten voor de bij BPOA vacant komende posities in het bestuur.  Overleg NAPCO is over de ontstane situatie, na het aangekondigde aftreden Lees meer >>

Ledenvergadering BPOA

18-04-2013

Op 20 april 2013 houdt BPOA een extra ledenvergadering. In deze vergadering komen belangrijke wijzigingen van de statuten en het Huishoudelijk Reglement van BPOA aan de orde. We vinden dan ook dat de leden van NAPCO hun stem in deze moeten laten gelden. Voorgeschiedenis Lees meer >>

Rapport pensioenfonds SPOA

16-04-2013

In het najaar van 2012 heeft NAPCO de door het apothekerpensioenfonds (SPOA) verstrekte informatie laten analyseren door de heer Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI). De resultaten van deze analyse weerspreken op belangrijke punten de standpunten die SPOA naar haar deelnemers heeft verwoord. De actie die NAPCO vervolgens heeft genomen en de reactie hierop staan hieronder. Lees meer >>

Vergoedingen LSP

05-04-2013

Met bericht informeren we u over een aantal praktische zaken betreffende uw aansluiting LSP en relevante vergoedingskwesties. Lees meer >>

Onderzoek pensioenfonds SPOA

20-03-2013

De reden om een onderzoek te starten naar het pensioenfonds SPOA is de financiële situatie van het fonds. Dit onafhankelijke onderzoek is door SOBI verricht. De aanleiding, uitkomsten en conclusies van het onderzoek, tevens de vervolgstap die we zetten leest u hieronder. Aanleiding In 2012 Lees meer >>

Resultaten onderzoek overheveling

15-03-2013

We bedanken alle apothekers die hebben meegeholpen in het kader van het onderzoek ‘Overheveling geneesmiddelen’. Daardoor hebben we duidelijk kunnen maken dat wij als openbare apothekers een groot probleem hebben om de patiëntveiligheid te kunnen garanderen. We zien een enorme versnippering van dossiers met Lees meer >>

Registratie LSP

15-03-2013

Inmiddels ontvingen wij bericht dat per 8 maart 2013 reeds 1.299 openbare apotheken (62%) zijn aangemeld voor aansluiting op het LSP en tevens dat ook al 3.047 huisartsen (56%) dit hebben gedaan. Ook is duidelijk geworden dat VZVZ nog aanvullende financiële ondersteuning ter beschikking Lees meer >>

VWS enquête farmaceutische zorg bij diabetes

25-02-2013

NDF Zorgstandaard Diabetes Begin januari 2013 heeft het KNMP de meningen gepeild over de NDF Zorgstandaard Diabetes. U bent via de KNMP nieuwsbrief gevraagd om mee te werken aan de enquête van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Het NAD is de organisatie die in opdracht van Lees meer >>

Uiterste datum opt-in registratie

21-02-2013

Vanaf 4 maart 2013 kunnen uw patiënten via www.ikgeeftoestemming.nl met hun DigiD of via een formulier van deze website, toestemming geven voor het uitwisselen van hun gegevens via het LSP. Lees meer >>

Hoorzitting Geneesmiddelenbeleid Tweede Kamer

28-01-2013

Door middel van de politieke lobby van de NAPCO zijn we erin geslaagd om de tweede kamer tot een hoorzitting te bewegen. Deze gaat over de problematiek met betrekking tot de inkoop van de farmaceutische zorg in de eerste lijn. Inmiddels is deze hoorzitting Lees meer >>