Brief aan de woordvoerders politieke partijen

17-04-2014 Dossiers

 

Datum: 17 april 2014

 

Geachte (naam woordvoerder),

 

Dezer dagen laait de strijd extra op over de aanpassing van art. 13 zvw. Daarmee wil de minister, zoals bekend, het mogelijk maken, dat niet gecontracteerde zorg nauwelijks of helemaal niet meer wordt vergoed. Gelukkig weten wij dat de (uw partij) een fel tegenstander is van zo’n aanpassing.

 

In het kader van de uitwerking van het gisteren gesloten het zorgakkoord wordt evenwel over een verdere uitwerking gesproken  o.a.   m.b.t. een mogelijke aanpassing van  art. 13 zvw. Partijen zouden zich ervoor willen hardmaken, dat het recht op vrije keuze bij de huisarts in ieder geval voor iedereen blijft bestaan.

 

In de steeds verder gaande samenwerking tussen huisarts en apotheker- in het kader van de door het kabinet nagestreefde buurtzorg en integrale eerstelijnszorg – zou het ook op zijn plaats zijn om ook de vrije toegang tot de apotheker voor iedereen te borgen. Pas alleen in goede samenwerkingsvormen tussen vaste arts en vaste apotheker krijgt de optimale zorg gestalte. Borging van vrije toegang tot de vaste apotheker voor iedereen is daarbij onontbeerlijk.

Wij hopen dat bij de verdere uitwerking van het akkoord hiervoor oog zult hebben.

 

Bij voorbaat bedankt hiervoor!

 

met vriendelijke groet,

namens NAPCO / BOA
(ruim 650 zelfstandige apothekers)