missie en visie

Missie

De Nederlandse Apothekers Coöperatie UA heeft tot doel de positie van de zelfstandige apotheker te versterken en te consolideren door middel van zowel immateriële als materiële belangenbehartiging en ze te ondersteunen bij het realiseren van optimale farmaceutische zorg. Zelfstandige apothekers werken daarvoor, vanuit een onafhankelijke positie, nauw samen met de patiënt en de relevante collega zorgverleners rondom de patiënt.
NApCo spant zich in om de hierbij passende randvoorwaarden te creëren, de positionering te verbeteren, samenwerking te faciliteren en aan te jagen.

Visie

Vanuit de drive om de beste, onafhankelijke farmaceutische zorg te willen bieden, en de overtuiging dat een zelfstandige apotheker die hiervoor in een lokaal netwerk langdurig samenwerkt daarvoor bij uitstek is toegerust, zet NApCo zich in om deze ambities mogelijk te (blijven) maken.
Onder andere als gevolg van de vergrijzing en de toenemende (medicamenteuze) behandelmogelijkheden is er sprake van een groeiende vraag naar farmaceutische zorg. Deze zorgvraag is ook steeds complexer van aard, met daarbij steeds meer mogelijkheden voor gespecialiseerde medicatie op maat. Dit vraagt om deskundigheid en een goede samenwerking. Ook de ontwikkeling dat patiënten vanuit de 2e lijn eerder naar huis gaan en langer thuis blijven wonen stelt meer eisen aan de ketensamenwerking rond de patiënt met daarin ook de farmaceutische zorg als belangrijke pijler. Als medicatiedeskundige bij uitstek en als erkend specialisme ligt hier een belangrijke rol voor de zelfstandige apotheker, die hij graag vervult.
NApCo draagt dit uit bij de relevante gesprekspartners, zoals onder meer de vertegenwoordigende koepels van patiënten, het Ministerie van VWS, politici, NZa, zorgverzekeraars en andere belangenverenigingen in de zorg, om van daaruit steeds verder, gezamenlijk, invulling te geven aan de verwachtingen en eisen die gesteld worden.

Ambities en doelstellingen

In de verdere uitwerking van deze visie vertalen we onze ambities naar een aantal concrete thema’s die richtinggevend zijn voor onze activiteiten. De gemeenschappelijke pijler van deze thema’s is “SAMEN”; dit is geheel in lijn met de aard van een coöperatieve vereniging.

We onderscheiden drie thema’s:

1. Samen voor het vak
2. Samen voor de patiënt
3. Samen zelfstandig(-heid)

Lees hier het gehele missie – visie document met de verdere uitwerking van de thema’s.