Passende farmaceutische zorg; onderzoeksrapport van SiRM gepubliceerd.

Terug naar overzicht

Passende farmaceutische zorg; onderzoeksrapport van SiRM gepubliceerd.
Afgelopen periode heeft SIRM onderzoek gedaan naar hoe openbare apothekers nu en in de toekomst bijdragen aan passende zorg. SIRM deed dit onderzoek in opdracht van de Mosadex groep. NApCo was bij dit onderzoek betrokken als onderdeel van de stuurgroep. NApCo zal dit rapport en de daarin geformuleerde uitgangspunten daarom ook actief uitdragen bij haar stakeholders om het een plek te laten krijgen in visie- en beleidsontwikkeling van de eerstelijns zorg. Door de KNMP is het rapport positief ontvangen en in samenwerking met hen zal het worden ingebracht bij de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord.

Waarom een onderzoek naar de rol van apothekers in passende zorg?
De ontwikkelingen in de zorg vragen om aanpassingen oa. in de eerste lijn. De rol en positie van openbaar apothekers daarbinnen zal daarin mee moeten en ook kunnen bewegen.
Passende zorg is hèt adagium dat ook in het coalitie-akkoord leidend is voor een noodzakelijk geachte transformatie van de zorg. Dit om de organisatie, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg mogelijk te laten blijven. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zal dan ook langs deze lijnen verder worden vormgegeven en ingevuld. Het IZA koerst op een versterking van de eerstelijnszorg door te investeren in de regionale samenwerkingen en daarbij oa. Ook te inventariseren en beschrijven hoe de expertise van het farmaceutisch team in de openbare apotheek kan bijdragen.

Uitkomsten van het rapport
Juist op het punt hoe openbaar apothekers kunnen bijdragen aan deze gewenste ontwikkelrichting geeft het onderzoek waardevolle nieuwe inzichten. Niet het geneesmiddel maar de zorg voor de patiënt wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Naast dat het enkele bestaande voorbeelden schetst worden een aantal aanbevelingen gedaan. Daarbij is ook een juridische toets en onderbouwing gemaakt voor de aan te passen wet- en regelgeving.
Voor het onderzoek heeft SIRM nadrukkelijk ook gebruik gemaakt van bestaande rapporten en documenten zoals bijv. “Versterking van de zorgfunctie van de openbaar apotheker”.

We nodigen u van harte uit het rapport te lezen maar ook eventuele reacties en commentaren met ons te delen.

Terug naar overzicht