Toekomstvisie openbare farmacie

Terug naar overzicht

Verdere uitwerking visieontwikkeling openbare farmacie nog niet echt op gang

Tijdens het bestuurlijk overleg over de toekomstvisie openbare farmacie stond de procesaanpak voor de volgende fase geagendeerd. Deze fase volgt uit het de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken over de thema’s die moeten worden opgepakt. Komende periode zullen we de verbetermogelijkheden van de samenwerking op gebied van eerstelijns farmacie verder uitwerken ten behoeve van brede implementatie. NApCo zit hier aan tafel met een openbaar apotheker uit de praktijk. Datzelfde geldt ook voor het thema “meer impuls aan de farmaceutische zorg.
Een belangrijke thema rondom zorg en distributie zal dan begin 2024 worden opgepakt. Dit thema zal verder worden uitgewerkt onder leiding van een extern procesbegeleider.

Parallel hieraan zal door VWS in kaart gebracht worden waar in de huidige bekostiging knelpunten liggen die een veranderende visie in de weg zou kunnen staan.

Preferentiebeleid thema op Bestuurlijk overleg eerstelijns farmaceutische markt.

In het bestuurlijk overleg over de farmaceutische markt zijn preferentiebeleid en de aanpak geneesmiddeltekorten belangrijke onderwerpen.

Gemaakte afspraken tussen fabrikanten en verzekeraars bieden niet op korte termijn een oplossing voor de dagelijkse in de praktijk ervaren problematiek. Vanuit apothekers wordt daarom nogmaals de urgentie benadrukt om ook te blijven werken aan oplossingen voor de praktijk. NApCo, KNMP en NVZA geven daarbij nadrukkelijk betrokken te willen worden bij de gesprekken hierover.

NApCo vraagt tevens aandacht voor de problemen met de declaraties wanneer zij als gevolg van geneesmiddeltekorten van preferente middelen  niet-preferente middelen afleveren, die wel beschikbaar zijn. De apothekers krijgen ook dan alleen de laagste prijs. De openbaar apotheker draait dus op voor de kosten die als gevolg van een geneesmiddeltekort ontstaan terwijl ze juist een probleem voor de patiënt oplossen. De NAPCO constateert dat dit een probleem is dat wel opgelost kan worden voor apothekers en dat het ook naar de achterban teruggebracht kan worden. VWS heeft daarop toegezegd dit in het vervolgproces mee te nemen.

Terug naar overzicht