,

Bekostiging GDV niet beperkt tot abonnement

Terug naar overzicht

De NZa heeft besloten de vergoeding van de GDV vooralsnog niet te beperken tot alleen een abonnementssystematiek.

Afgelopen maanden hebben we enkele keren overleg gevoerd over het verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de wijze van vergoeden van de GDV te beperken tot een abonnementssysteem en om een onderzoek te doen naar de kosten van deze distributievorm. Zorgverzekeraars zijn onder meer van mening dat de efficiency van de GDV zich onvoldoende vertaalt naar de tarieven en dat de huidige bekostigingsafspraken geen prikkel tot het afbouwen van medicatie in zich hebben. Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de mogelijkheden die het huidige bekostigingssysteem wel degelijk biedt om tot afspraken voor een abonnement te komen. Bovendien geldt voor de structuur van de huidige bekostiging dat deze ook niet gebaseerd is op de daadwerkelijke onderliggende activiteiten, ook diverse andere componenten zijn hierin verdisconteerd en kunnen dus niet op zichzelf beschouwd worden.

Belangrijker echter is dat in de voorstellen onvoldoende erkenning is voor het feit dat bij een toenemend aantal geneesmiddelen in een GDV er ook meer en complexere farmaceutische patiëntenzorg noodzakelijk is. De zorgbehoefte van de patiënt dient centraal te staan, een passende vorm voor verstrekking volgt daar uit.

Ten slotte heeft de NZa in haar besluitvorming ook mee laten wegen dat partijen de intentie hebben uitgesproken de komende periode te gebruiken om gesprekken te voeren over mogelijkheden voor een toekomstige aanpassing van het beleid. Gesprekken hierover zullen dan ook worden opgestart.
Een eventuele aanpassing van de vergoedingssystematiek vraagt ons inziens om een meer integrale benadering van de bekostiging van de farmaceutische zorg met eveneens aandacht voor een logische samenhang met de bekostiging van de zorg in het algemeen.

Beleidsregel prestatiebeschrijving farmaceutische zorg 2020

Prestatiebeschrijvingsbeschikking farmaceutische zorg 2020

Terug naar overzicht