,

Regelingen financiële compensatie openbare farmacie

Terug naar overzicht

Ziet u door de bomen het bos niet meer? We zetten de financiële regels ter compensatie voor de openbare farmacie uiteen. Heeft u er nog vragen over? Neem contact met ons op, wij denken graag met u mee en delen onze kennis.

Achtergrond
Zorgverzekeraars Nederland heeft een financiële regeling gemaakt voor de inkomstenderving als gevolg van de pandemie COVID-19. Deze regeling is voor alle sectoren, uniform en niet nader onderhandelbaar. De regeling bestaat uit twee onderdelen:
• een continuïteitsbijdrage-regeling (CB),
• en een meerkosten-regeling. De invulling van de meerkosten-regeling is nog niet bekend.
Beide regelingen sluiten elkaar niet uit.

De continuïteitsbijdrage-regeling
 ->Vergoeding gederfde omzet
De CB-regeling vergoedt voor de openbare apotheek 86% van de gederfde WMG-omzet voor de periode maart ten met juni 2020.
De berekening van de gederfde omzet wordt gemaakt op basis van het verschil in omzet in 2019 met een indexatie voor 2020, de normomzet, vergeleken met de daadwerkelijke omzet in 2020. Voor de openbare farmacie is de indexatie vastgesteld op 2,5%

 ->Bepalen van de normomzet
De normomzet per maand wordt berekend door de jaaromzet van de verzekerde zorg van de zorgaanbieder over het jaar 2019 te delen door 12 en vervolgens op te hogen met het vastgestelde indexpercentage van 2,5%.

 ->Vergoeding inhaalzorg
Gekoppeld aan deze CB kijkt ZN in de periode na juni 2020 naar eventuele extra omzet. Dat is de omzet die u maakt bovenop de vastgestelde normomzet. Deze ‘inhaalzorg’ vergoedt ZN voor 42% voor een periode van max. 6 maanden na betaling van de laatste CB.
Uiteraard wordt de ‘niet extra omzet’ voor 100% vergoed, het betreft alleen de extra omzet bovenop de normomzet.
Deze aangepaste vergoeding stopt indien de som van de eerder verstrekte continuïteitsbijdrage is bereikt.

Aanvullende voorwaarden
Verzekeraars hebben een uitgebreid stelsel aan voorwaarden en verplichtingen vastgesteld op basis waarvan een zorgaanbieder uitgesloten kan worden van de regeling of een eventueel reeds aangegane overeenkomst te ontbinden. Goed om te weten is bijvoorbeeld dat een verzekeraar om inzage in de financiële administratie kan verzoeken, om uit te sluiten dat een zorgaanbieder de voorwaarden voor verstrekking van de CB niet heeft overtreden.

De aanvraagprocedure: in ieder geval tot 30 juni mogelijk
De aanvraag voor de vergoeding voor de apotheek komt tot stand via het Vecozo-portaal.
Iedere onderneming doet per AGB-code zelf een aanvraag. De aanvraag wordt afgesloten met een akkoordverklaring, pas dan is de aanvraag definitief.

De uiterste datum om de CB-regeling aan te vragen is nog niet zeker. U kunt uw aanvraag in ieder geval tot 30 juni as. indienen.

Afweging
Door grote individuele verschillen is het noodzakelijk een eigen inschatting te maken of het wenselijk is om de regeling aan te vragen voor uw apotheek/onderneming. Overleg bijvoorbeeld met uw accountant.
Ook SFK stelt een rekentool ter beschikking om de individuele situatie enigszins in te schatten.

De CB regeling houdt geen rekening met sterk groeiende of krimpende praktijken. Maatwerk is voor deze praktijken niet mogelijk.
Slechts startende of fuserende praktijken of een gewijzigde AGB-code kan reden zijn om in aanmerking te komen voor maatwerk. Daarvoor dienen zij met de twee preferente verzekeraars in contact te treden.

Wanneer ingeschat wordt dat er veel inhaalzorg gerealiseerd gaat worden en hiervoor bijvoorbeeld ook extra praktijk- en/of personeelskosten gemaakt moeten worden zal een vergoeding van 45% voor deze inhaalzorg onvoldoende zijn.

Wat vindt NApCo?
Het maken van uniforme regelingen voor alle sectoren in de zorg is begrijpelijk maar komt niet ten goede aan maatwerk. Het ontbreken van enig overleg over zowel de regeling als het addendum en betalingsvoorwaarden is betreurenswaardig. Dit heeft er tevens toe geleid dat gestelde voorwaarden volstrekt onevenwichtig..
We zullen ons hard maken voor aanvullende bepalingen voor verzekeraars bijvoorbeeld omtrent de mogelijkheid tot het krijgen van financiële inzage.
Wij dringen er tevens bij ZN op aan om zo snel mogelijk ook met de invulling van de regeling voor de meerkosten te komen.

Ons advies: maak voor uw eigen situatie zorgvuldig een afweging voordat u een aanvraag doet.

Onze mogelijkheden om u te ondersteunen zijn beperkt. Maar we denken met u mee en delen onze kennis van de laatste stand van zaken. U bereikt ons via E [email protected].

Meer informatie?
ZN
NZa
KNMP

Terug naar overzicht