Napco advies: zeg NEE tegen wijziging bestuurlijke structuur KNMP

Terug naar overzicht

Naast het uitbrengen van uw stem voor een nieuwe voorzitter vraagt de KNMP u één dezer dagen te stemmen voor een wijziging in de bestuurlijke structuur (Bijlage)
Napco vindt dat de KNMP de belangen van de openbare apotheker compromisloos moet kunnen behartigen. Het voorstel voor bestuurlijke vernieuwing van de KNMP dat er nu ligt zal dit NIET bewerkstelligen. Wij roepen u daarom op TEGEN te stemmen en de KNMP terug naar de tekentafel te sturen.

Waarover maken wij ons zorgen?

  • Een sterke belangenbehartiging van de openbare farmacie is gebaat bij een autonoom functionerend en besluitvormend en slagvaardig orgaan. Klein, met focus en strakke lijnen met bureau medewerkers.
  • Met een groot en divers samengesteld hoofdbestuur waarin ook andere belangen vertegenwoordigd worden ontbreekt deze focus en ligt het sluiten van compromissen op de loer.
  • De nieuw te kiezen voorzitter moet de gelegenheid en verantwoordelijkheid krijgen om, met zijn bestuur, een traject van bestuurlijke vernieuwing vorm te geven. De huidige voorzitter bepaalt feitelijk het beleid voor de nieuwe voorzitter.
  • De wetenschappelijke sectie voor de openbare farmacie (WSO) zou enkel door openbaar apothekers gekozen moeten worden. In de nieuwe bestuurlijke structuur benoemt het (divers samengestelde) hoofdbestuur de kandidaten.
  • Er wordt gesproken over wijzigingen van de WSO zonder specificatie van de wijzigingen

Wij pleiten ervoor nu een pas op de plaats te maken en roepen openbaar apothekers tegen deze voorgestelde wijziging van de statuten te stemmen. De nieuwe voorzitter kan dan met zijn bestuur de functie en richting van de KNMP bepalen en de juiste verenigingsstructuur kiezen.
Vanuit het veld is er behoefte aan een sterke belangenbehartiging van de openbare farmacie. De structuur van de vereniging moet dit maximaal faciliteren.

De gekozen wijziging gaat daar niet aan bijdragen.

Terug naar overzicht