Samen werken
we aan de toekomst

Ben je apotheker en wil je jouw beroep zelfstandig uitoefenen, nu en in de toekomst?
NApCo zet zich in voor jouw apotheek en jouw toekomst, dus word lid en bepaal met ons de juiste koers.

 1. Meld je aan
 2. Word lid van NApCo
 3. Krijg ondersteuning, wees geïnformeerd, gebruik je stem

Aanmeldformulier

 • Hidden

  Apotheek

 • Houdstermaatschappij (conform handelsregister)

 • Max. bestandsgrootte: 300 MB.
 • Bestuurder houdstermaatschappij / gevolmachtigd lid

 • Toelichting:
  De bestuurder van de houdstermaatschappij is meestal de eigenaar-apotheker.
  Indien de apotheek wordt gedreven door verscheidene natuurlijke en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma, zal die samenwerkingsvorm als lid kunnen worden aanvaard mits deze personen een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hen te verbinden tot hetgeen het feit, dat de samenwerkingsvorm als lid wordt aangemerkt voor hen meebrengt. Indien de gevolmachtigde zijn of haar betrokkenheid bij de samenwerkingsvorm definitief of tijdelijk verliest zullen de deelnemers aan de samenwerkingsvorm zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen.

 • Beherend apotheker

 • Communicatie

  Voor alle algemene, digitale communicatie, zoals nieuwsbrieven, uitnodiging ALV etc. wordt standaard het hierboven bij de apotheek vermelde emailadres gebruikt. Mocht je deze informatie op meerdere emailadressen ontvangen dan kun je dat hieronder aangeven.
 • Ondertekening

 • Door ondertekening verklaar je dat de zeggenschap over de bedrijfsvoering van de aangemelde apotheek/apotheken in overwegende mate, dus voor meer dan 50%, berust bij 1 of meerdere apothekers.

  De statuten van de coöperatie stellen onder meer als voorwaarde voor het lidmaatschap dat één of meer apothekers de meerderheid van de zeggenschap hebben in de apotheek. Als de apotheek wordt gedreven in de vorm van een commanditaire vennootschap met een besloten vennootschap als beherend vennoot, kan toch aan deze voorwaarde zijn voldaan, bijvoorbeeld doordat een apotheker de meerderheid van de zeggenschap heeft in die besloten vennootschap (bijvoorbeeld omdat de desbetreffende apotheker directeur-grootaandeelhouder is), welke besloten vennootschap op haar beurt de meerderheid van de zeggenschap uitoefent in de apotheek (dit laatste zal moeten blijken uit de c.v.-overeenkomst).

  Door ondertekening en inzenden van dit formulier wordt je aanvraag voor het lidmaatschap van NApCo U.A. in behandeling genomen. Je ontvangt daarna zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken, bericht over de definitieve activering.

  Dit aanmeldformulier mag uitsluitend ondertekend worden door de persoon aangegeven bij “Bestuurder houdstermaatschappij / gevolmachtigd lid”.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Reset signature Signature locked. Reset to sign again

Lidmaatschap en stemverhoudingen

Statutair is vastgelegd wie er lid kunnen worden van NApCo UA. Dit zijn:

 1. natuurlijk persoon
 2. rechtspersoon die 1 of meer onafhankelijke (tov derden) apotheekbedrijven drijft
 3. een niet rechtspersoonlijkheids bezittende samenwerkingsvorm (bijv. maatschap, vof) waarbij 1 iemand de volmacht heeft deze samenwerkingsvorm te vertegenwoordigen.

Een lid moet direct of indirect eigenaar zijn van een of meerdere apotheken. Bij aanmelding wordt niet verplicht, indien er meerdere vestigingen zijn, alle eventuele vestigingen aan te melden als lid.

Iedere apotheek die als lid wordt geregistreerd vertegenwoordigd minimaal 1 stem binnen de Algemene Leden Vergadering (ALV). Apothekers met meerdere aangemelde apotheken krijgen dus meerdere stemmen met een maximum van 10. Dit betekent dat een apotheker met 5 apotheken in eigendom ook 5 stemmen krijgt. Een apotheker met 13 apotheken krijgt 10 stemmen.

Onderstaand wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Apotheek
 • Houdstermaatschappij (conform handelsregister)
 • Bestuurder van de houdstermaatschappij
 • Beherend apotheker

Het lidmaatschap van NApCo U.A. is voorbehouden aan zelfstandige gevestigde openbare apothekers en wordt aangegaan door de onderneming (apotheek). Wanneer u meerdere apotheken wilt aanmelden als lid dient per apotheek een aanmeldformulier te worden ingevuld.

CONTRIBUTIE
De contributie wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld. Voor 2024 bedraagt de contributie € 675,00 exclusief BTW per apotheek en wordt 1x per jaar gefactureerd.

Voor vragen over de coöperatie kunt u
terecht bij Loes