‘ICT-dossiers blijven actueel, NApCo zoekt een bestuurslid met uithoudingsvermogen’

Terug naar overzicht

Frank de Ligt neemt afscheid als bestuurslid van NApCO

“Apothekers weten veelal hoe het beter zou kunnen met de ICT-toepassingen, maar er zijn te veel afhankelijkheden waardoor we niet zomaar zelf even kunnen beslissen of we links of rechtsaf gaan”, zegt bestuurslid van NApCo, Frank de Ligt. Sinds 2018 is hij bestuurslid en heeft het dossier ICT onder zijn hoede. Naast bestuurslid heeft hij zijn eigen apotheek en neemt hij deel in verschillende ICT-overleggen. “ICT vind ik een belangrijk onderdeel van de apotheek. Ik wil altijd het optimale eruit halen”, voegt Frank toe.

Na vijf jaar als bestuurslid van NApCo vindt Frank het nu tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders: “Overdragen is nodig want we zijn er zeker nog niet. ICT-dossiers blijven doorlopen, het zijn geen zaken die je zomaar even afrondt. Wat dat betreft moet mijn opvolger in ieder geval beschikken over doorzettingsvermogen.”

Ondanks het feit dat sommige zaken lang op zich laten wachten, kan Frank ook terugkijken op een paar successen tijdens zijn loopbaan bij NApCo. In 2018 was NApCo één van de initiatiefnemers van de Adviescommissie Informatie Beleid (ACIB) van de KNMP. De commissie werd vijf jaar geleden opgericht omdat apothekers uit het veld vonden dat er landelijk meer regie vanuit de farmacie moest komen op het ontwikkelen en het implementeren van ICT-systemen in apotheken. Ze waren het erover eens dat er ook ICT-richtlijnen moesten komen en dat er moest worden gewerkt aan eenheid in de aan te leveren gegevens. “Wat ontbreekt in alle goede richtlijnen die er al zijn, is een overkoepelende, universele ICT-paragraaf waarin wordt beschreven welke velden en gegevens we gaan vastleggen. Dan zijn de gegevens ook universeel bruikbaar. Het gaat erom dat we eenmalig en eenduidig de gegevens vastleggen en vervolgens meervoudig kunnen gebruiken. Dat principe geldt niet alleen voor apothekers maar ook voor collega-zorgverleners”, legt Frank uit.

‘Naast de huisarts hoort ook een huisapotheker’

In hun eigen apotheek kunnen apothekers vrij snel veranderingen in de bedrijfsvoering realiseren. Bijvoorbeeld bij de keuze van een AIS of losse applicatie. Maar als je het hebt over zorgbrede toepassingen, dan ben je afhankelijk van andere zorgverleners en hun koepels, wetgeving en leveranciers. Dat betekent veel afhankelijkheden en daarnaast zijn er ontwikkelingen in de farmacie waarop je direct moet inspringen en die voorrang hebben. Frank vindt het daarom belangrijk dat apothekers gezamenlijke keuzes maken en prioriteiten stellen: “We moeten als beroepsgroep meer concrete keuzes maken. En ik denk dat de politiek nu ook wel begint in te zien dat de apotheker nodig is in het zorgveld en dat ze onze kennis goed moeten gebruiken en onze zorg moeten inzetten. Naast de huisarts hoort gewoon ook een huisapotheker te staan.”

Frank: “Eigenlijk zijn we als beroepsgroep te veel afhankelijk van onze omgeving en dat belemmert om goede ICT voor de apotheek te ontwikkelen.”

Ook voorschrijvers hebben er baat bij

Naast zijn successen als bestuurslid heeft Frank toch ook wel een issue waarbij hij zich afvraagt hoe het nou verder moet; MP9. Er is een enorme afstand tussen hoe die medicatieoverdracht nu is en hoe het zou kunnen. Volgens Frank hebben niet alleen apothekers hierin een rol, ook voorschrijvers hebben nog meer baat bij een goede medicatieoverdracht. Het is een van de issues waarvan Frank vindt dat er meer gezamenlijk moet worden opgetrokken: “Als er naast apothekers zoveel andere partijen zijn die er baat bij hebben dan moeten er mijns inziens meer dictaten worden opgelegd door bij voorbeeld IGJ. En ook zorgverzekeraars kunnen hierin een rol hebben. Zij kunnen een partij korten als ze niet op een afgesproken, eenduidige werkwijze de medicatieoverdracht doen.”

Wie neemt deze rol over?

Frank bekijkt nog hoe hij zijn tijd na NApCo gaat invullen. In ieder geval wil hij apothekers oproepen om zich meer in te zetten voor het aspect van ICT in de farmacie. In de Algemene Leden Vergadering van NApCo op 20 september heeft Frank officieel zijn taak als bestuurslid neergelegd. Apothekers die net als Frank het belang inzien van een gemeenschappelijk ICT-beleid voor de openbaar apotheken en zich daarvoor willen inzetten als NApCo-bestuurslid, kunnen informatie opvragen via het NApCo-bureau. Stuur een e-mail naar: [email protected].

Terug naar overzicht