,

Overleg Kwartiermaker IZA

Terug naar overzicht


Afgelopen maand voerden we als NApCo samen met LEF een gesprek met de kwartiermaker IZA, Aiko de Raaf. Voorafgaand aan het overleg haalden we input op uit de regio’s.
Dit leidde tot een goed een mooi gesprek over IZA, ieders rol daarin maar vooral inzoomend op de rol en positie en ontwikkelingen bij de openbare apothekers daarin.
De input die wij vooraf ophaalden uit zo’n 16 verschillende regio’s laat zien dat de samenwerking tussen apothekers maar ook de multidisciplinaire samenwerking nogal verschillen in volwassenheid. De rol van de verzekeraars, die ook sterk verschillend is waar het gaat om de (h-)erkenning van de positie van openbaar apothekers heeft daar ook invloed op, zowel positief als negatief.
Er is dus nog zeker veel winst te behalen die bijdraagt aan de verdere uitwerking en implementatie van de regiovisies en -plannen passend binnen de visie eerstelijnszorg.
Advies en aanbevelingen vanuit de kant van de Raaf om tot een goede effectieve samenwerking te komen er spraken moet zijn van evenwichtige verhoudingen van de betrokken partijen waarbij oog gehouden wordt voor het gezamenlijke doel. Elkaar kennen en vertrouwen is daarvoor een belangrijke basis. En maak ook gebruik van de goede initiatieven die er al zijn door een lerend netwerk op te bouwen. Thema’s die binnen de samenwerking volgens nog meer aandacht zou moeten krijgen zijn de digitale innovatie-mogelijkheden en de betrokkenheid van de burgers.
Lef en leiderschap tonen is nodig om de belangrijke transitie succesvol te maken.
Tegelijkertijd heeft het gesprek ook voor de Raaf tot meer inzicht geleid over de positie en ontwikkeling bij de openbare apothekers, de verhoudingen tussen betrokken partijen en de knelpunten. Dit neemt hij mee terug en daar waar nodig en mogelijk zal hij daar aandacht voor vragen in de verdere ontwikkeling en implementatie van IZA.

Terug naar overzicht