,

Veel aandacht apotheekzorg in Kamerdebat geneesmiddelenbeleid

Terug naar overzicht

Nog geen duidelijkheid over modernisering GVS

Hoewel de brief aan de Kamer (linkje) over het Geneesmiddelenbeleid nog geen duidelijkheid gaf over de herberekening van de limieten GVS, gaf de minister daarop wel antwoord in het debat. De minister erkent de discussies over de beschikbaarheid van geneesmiddelen en twijfelt daarom ernstig of de herberekening van de clusterlimieten wel verstandig is. Maar tegelijkertijd stelt hij ook dat de het besparingsverlies dan elders binnen de openbare farmacie moet worden gehaald. De minister moet in het kader van de Voorjaarsnota nog een definitief besluit nemen en daarover de Kamer informeren. Dit besluit wordt eind mei verwacht.
Wel gaat de minister in gesprek met het veld over de clusterindeling. De huidige clusterindeling, waarbij niet alle middelen met elkaar uitwisselbaar zijn, is vanuit apothekers, voorschrijvers en patiënten steeds als een belangrijk fundamenteel bezwaar benoemd in de moderniseringsplannen.

Preferentiebeleid onder de loep

In ditzelfde debat gaf de minister antwoorden op vragen vanuit de Kamer over het preferentiebeleid. In de ogen van enkelen is dat beleid doorgeschoten. De minister gaat serieus aandacht besteden aan het preferentiebeleid door in gesprek te gaan met verzekeraars en zoekt met een nog op te richten werkgroep naar mogelijke oplossingen. Voor de zomer geeft de minister een update aan de Kamer.

Rol apotheker in de eerste lijn

Tijdens het debat werd ook veel gesproken over de rol van apothekers en hun team. Deze rol kan worden uitgebreid. Daarbij gaat het niet alleen om het ontzorgen van huisartsen maar ook om het verder optimaliseren van de farmaceutische zorg voor patiënten. Daarbij werd aandacht gevraagd voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen maar ook voor het begeleiden van patiënten bij minderen en stoppen van medicatie en bij therapietrouw. In het verlengde daarvan werd opgemerkt dat dan wel moet worden bekeken hoe de apotheek deze taken kan combineren met de huidige werkzaamheden. Immers, er is een enorme werkdruk – mede als gevolg van de geneesmiddeltekorten – en er is sprake van krappe arbeidsmarkt dus een tekort aan personeel.

De minister geeft aan dat hiervoor ruim aandacht is in de uitwerking van het IZA en in het bestuurlijk overleg eerstelijns farmaceutische zorg.

Terug naar overzicht