,

Mediation-gesprek NApCo – VWS in het kader van procedure overheveling.

Terug naar overzicht

NApCo heeft bijna twee jaar geleden de beslissing genomen om een bodemprocedure over de overheveling van dure geneesmiddelen te starten. Eind 2022 zou in de bodemprocedure een datum voor een hoorzitting worden bepaald. NApCo en ApotheekZorg, mede-eiser in deze zaak, hebben echter een voorstel tot mediation gedaan aan VWS om na te gaan of er niet op een andere wijze een oplossing gevonden kon worden in dit conflict.  Het verzoek om mediation heeft inmiddels geleid tot een eerste, goed gesprek onder leiding van twee mediators.
Tijdens het overleg wilden we verkennen of we op een andere manier gezamenlijke stappen kunnen maken richting een bestendiger toekomst van de openbare farmacie, welk beleidsvoornemen er ook op ons afkomt. We hebben het als positief ervaren dat er ruim de tijd is genomen om te reflecteren op de impact/nadelen op de openbare apotheken van diverse overheidsmaatregelen zoals de overheveling. Daarbij hebben we het belang van een heldere koppeling tussen beleid en visie benadrukt. Ook de ontwikkelingen in de rest van de eerstelijn zijn relevant om daarbij mee te nemen.
Voor de komende periode, tot de zomer, hebben we afgesproken elkaar intensiever te betrekken bij ontwikkelingen en vragen die we hebben over beleidsvoornemens die direct of indirect de belangen van openbare apotheker raken. Zowel vanuit het veld als vanuit de overheid zelf. We zullen deze werkwijze evalueren met VWS.
Het al dan niet intrekken van de bodemprocedure was geen onderdeel van dit gesprek en er is daarop dus ook geen besluit genomen. Het verloop van komende periode zal hiervoor medebepalend zijn.

Terug naar overzicht