,

NApCo kritisch over proces en besluitvorming richtlijnen en bekostiging GDV

Terug naar overzicht

Bekostiging GDV                                                                                                                                                                                                                            De besluitvorming over het wijzigen van de bekostiging GDV is afgerond en wordt gesteund door verzekeraars en patiëntenorganisaties. De NZa was al langere tijd voornemens de bekostiging van de GDV te wijzigen, op verzoek van verzekeraars. NApCo vindt de wijzigingen, waarbij niet meer per geneesmiddel gedeclareerd kan worden, ongewenst. Verzekeraars hebben daarbij nog wel de vrijheid te differentiëren naar het aantal wanneer zij dit wenselijk achten. We zijn kritisch over het proces en op de onderbouwing en hebben dit bij herhaling ingebracht. We vinden het ook een gemiste kans dat niet naar de totale bekostiging is gekeken, met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende prestaties, passende zorg en verschil in zorgzwaarte. Lees hier de berichtgeving van de NZa over dit besluit.

Schrappen verwijzing beroepsrichtlijnen
De NZa heeft ook een enkele verwijzingen naar richtlijnen geschrapt. Verwijzingen in de prestatiebeschrijving naar de daarbij behorende beroepsrichtlijnen maken duidelijk welke zorg wordt ingekocht en mag worden gedeclareerd. Voor patiënten is hiermee helder voor welke zorg zij via hun declaratie betalen. Maar het zorgt er ook voor dat de zorg die wordt ingekocht inhoudelijk goed is geborgd. Er kan alleen maar zorg worden gecontracteerd en gedeclareerd die voldoet aan de beroepsrichtlijnen. Het schrappen van verwijzingen, zoals naar de richtlijn van de GDV vinden we dan ook onwenselijk. Het schrappen van de verwijzing naar de richtlijn Medicatie-overdracht is vooralsnog niet doorgevoerd. NApCo wees de NZa op het onvolledige en onzorgvuldige proces dat hieraan vooraf ging. NZa zegt daarbij wel ook in de toekomst te blijven bezien in hoeverre verwijzingen naar deze en andere richtlijnen onderdeel moeten blijven van prestatiebeschrijvingen.

Onze reactie op de beleidsvoornemens leest u in deze bijlage. Over eventuele vervolgacties van NApCo op dit besluit zullen we u blijven informeren.

Terug naar overzicht