,

Evaluatie richtlijn en toetsnormen Medicatiebeoordeling

Terug naar overzicht

Sinds begin 2017 vindt onder leiding van VWS het Strategisch Farmacie Overleg plaats om een aantal belangrijke onderwerpen met concrete vraagstukken die extra aandacht nodig hebben op te pakken. Naast VWS zelf zitten vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, van koepels van apotheekhoudenden en van verzekeraars aan tafel.
Napco heeft Medicatiebeoordeling geagendeerd en werd daarmee trekker en aanjager van dit onderwerp.
Vanuit die hoedanigheid hebben we bijeenkomsten georganiseerd met onder meer vertegenwoordigers van de richtlijncommissie, patiënten-, consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van relevante koepels. Een overview van ervaringen, knelpunten en onderzoeken naar uitkomsten werden hier gepresenteerd. De vertaling van deze resultaten naar de concrete betekenis daarvan voor onder meer het Toezicht vanuit IGZ, met name de selectiecriteria en de toetsnormen, en de evaluatie van de richtlijn werden als concrete vervolgstappen geformuleerd.

Toezichtkader IGJ aangepast
Overleg met IGJ heeft ertoe geleid dat ten behoeve van het toezicht en handhaving door IGJ de selectiecriteria uit de oorspronkelijk richtlijn worden gebruikt.
De overweging daarbij is dat apotheker en huisarts in gezamenlijk overleg tot een betere selectie kunnen komen van patiënten die het meest baat hebben bij een medicatiebeoordeling. Daarmee wordt dit dure instrument veel doelmatiger ingezet. Een goede samenwerking wordt dus heel belangrijk geacht en het verdient de voorkeur hierover ook samenwerkingsafspraken te maken en vast te leggen.
IGJ zal daarnaast vooral gaan kijken naar de bereikte groei in aantallen waarbij exacte aantallen niet doorslaggevend zijn. IGJ heeft naar aanleiding van ons overleg de tekst hierover op haar website ook aangepast.

Terug naar overzicht