,

Apothekers en artsen gezamenlijk in verweer tegen modernisering GVS

Terug naar overzicht

De Minister heeft besloten de vergoedingslimieten van de GVS clusters per 1 mei 2023 te herberekenen. Voor de meeste clusters zal dat betekenen dat de vergoedingslimiet wordt verlaagd. Hierdoor zal de patiënt voor veel geneesmiddelen moeten betalen wanneer hij/zij niet kan wisselen.

Apothekers en artsen hebben daarom opnieuw gezamenlijk hun bezwaren geuit. De herberekening van de vergoedingslimieten is eerder door de voorganger van Minister Kuipers opgeschort, ondermeer vanwege het ontbreken van draagvlak in het veld. De toen geuite kritiek is nog steeds opportuun. Patiënten moeten meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen. Om bijbetaling te voorkomen zal de zorgverlener in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van medische richtlijnen en nog meer ad hoc ‘reparaties’ en uitbreidingen van het verouderde GVS zijn niet constructief. Wij zien deze wijziging dan ook niet als modernisering maar als een herijking van tarieven.  Daarnaast leidt het tot meer wisselingen van geneesmiddelen terwijl hierover juist recent na een langdurig en moeizaam traject afspraken tussen veldpartijen zijn gemaakt. De implementatie van de Leidraad Verantwoord Wisselen komt hiermee onder druk te staan.

Donderdag 9 juni as. buigt de Kamercommissie zich ook over deze maatregel. Kamerleden hebben hierover al enorm veel schriftelijke Kamervragen aan de Minister gesteld. Een afschrift van onze brief aan de Minister is ook naar de Kamerleden verzonden.

Terug naar overzicht