,

Stappenplan Wisselen van Patiëntenverenigingen drijft apothekers in het nauw

Terug naar overzicht

Een diverse groep van patiëntenverenigingen stelt voor haar leden een Stappenplan “ongewenste wisselingen” beschikbaar. Dit stappenplan stimuleert patiënten om een door hen ongewenste wisseling van geneesmiddel aan de kaak te stellen. De context en nuance ontbreekt. Ongewenst is een breed begrip. Het legt daardoor ongewenste druk op de relatie patiënt – apotheker maar ook die tussen apotheker en voorschrijvend arts. Daarnaast kan het stappenplan tot grote financiële consequenties leiden voor apothekers.

Het stappenplan veroorzaakt dan ook veel onrust onder de leden van NApCo. De gecontracteerde preferentiegraden komen onder druk staan met grote financiële gevolgen voor rekening van de apotheek. Ook wordt voorbij gegaan een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het streven naar de grootst mogelijke doelmatigheid onder gelijkblijvende kwaliteit.

Ook voor apothekers is een optimale medicamenteuze therapie voor patiënten het doel. In de begeleiding van wisselingen is dus primair oog voor ongewenste bijwerkingen. In die gevallen zal ook meteen teruggewisseld moeten worden op basis van een recept met Medische Noodzaak. Wisselen is en blijft echter een onontkoombaar om de medicijnuitgaven in toom te houden. Patiëntenverenigingen gaan hier aan voorbij in hun communicatie.

Daarmee staan ook de uitgangspunten voor een fair systeem, die wij inbrachten in het bestuurlijke traject Verantwoord Wisselen, onder druk. In een fair systeem neemt een ieder, patiënt, voorschrijver, apotheker en verzekeraar zijn verantwoordelijkheid in het bijdragen aan een doelmatig geneesmiddelengebruik. Financiële consequenties van afwijkend gedrag behoren dan ook te liggen bij degene die hierop invloed heeft. Onder de huidige omstandigheden liggen de financiële gevolgen veelal bij de apotheker.

Wij hebben daarom de overkoepelende Patiëntenfederatie gevraagd patiënten genuanceerder te informeren en het stappenplan terug te trekken. Het terugtrekken van dit stappenplan zou ook prioriteit moeten hebben in het opnieuw opgestarte overleg over Verantwoord Wisselen onder leiding van Common Eys. Wij zien dit in de berichtgeving niet terug. Ook vragen we verzekeraars hiermee nadrukkelijk rekening te houden of contractuele afspraken aan te passen en ook afspraken met voorschrijvers en patiëntenverenigingen hierover te maken.

Terug naar overzicht